คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • เลื่อง ภัทรนาคเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • ไวพจน์ กุลาชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิตการทำงาน, สุขภาวะของพนักงาน, ความผูกพันต่อองค์กร

บทคัดย่อ

        การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา 2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกาและ 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพนักงานทั้งหมด จำนวน 204 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter ผลการศึกษาพบว่าระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้านพบว่า ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการทำงานร่วมกัน ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน และด้านความภูมิใจองค์กร มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

        แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานพบว่า การลงทุนทรัพยากรมนุษย์ต้องลงทุนด้านการศึกษา ด้านสุขภาพเพื่อให้พนักงานมีสุขภาวะทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านจิตวิญาณ นอกจากนี้ต้องลดความเครียดในการทำงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และการทำงานนั้นพนักงานต้องมีความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน เกิดความทุ่มเทการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-08

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)