ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร เทศบาลนครในภาคตะวันออก

ผู้แต่ง

  • ธีระ กุลสวัสดิ์ -
  • จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ความผูกพันต่อองค์การ , บรรยากาศองค์การ , คุณภาพชีวิตในการทำงาน , ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในเทศบาลนครภาคตะวันออก และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในเทศบาลนครภาคตะวันออก  กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลนครระยอง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรวัด 4 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรม LISREL

        ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ และความผูกพันต่อองค์การด้านความทุ่มเทเพื่อความสำเร็จขององค์การ อยู่ในระดับมาก แต่ยังคงมีความผูกพันต่อองค์การด้านความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ ที่อยู่ในระดับน้อย 2) ตัวแบบความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-square) เท่ากับ 2.56  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากับ .96  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เท่ากับ .93 ดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ .99 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ .06  ตัวแปรบรรยากาศองค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สามารถอธิบายความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 78

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-20

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)