บทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว) แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • Chakaphan Wasukanchanasiri -Suan Sunandha Rajabhat University
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

บทบาท, พระสังฆาธิการ, การพัฒนาวัด

บทคัดย่อ

        การวิจัยเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว) แขวงมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาได้แก่ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดสมณานัมบริหาร(วัดญวนสะพานขาว) แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาบทบาทในการพัฒนาของพระสังฆาธิการวัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว) แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส พระภิกษุสงฆ์ และ และ ประชาชน จำนวน 17 รูป/คน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำแนกตามตำแหน่ง คือ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส จำนวน 1 รูป พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 8 รูป ประชาชน จำนวน 8 คน

          ผลการศึกษาพบว่า 1. สภาพปัญหาบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว) แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องจากทางวัดมีจำนวนพระจำนวนน้อยและขาดบุคลากรเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุและสามเณร เพื่อเป็นศาสนทายาทในอนาคต จึงทำให้ด้านการศาสนศึกษาและด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังไม่โดดเด่น และยังไม่เข้าถึงประชาชนภายในชุมชนมากนัก 2. บทบาทในการพัฒนาของพระสังฆาธิการวัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว) แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยพระสังฆาธิการควรมีการประชุมอบรมพระภิกษุสงฆ์และบุคลากรในการวางแผนการดำเนินการงาน จัดทำแผนการเผยแผ่หรือจัดกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมภายในและนอกวัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้รู้จักวัดและเปิดโอกาสในการเข้าบวช เพื่อเป็นศาสนทายาทในอนาคต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-20

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)