กลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ที่สอดคล้องกับการทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ผู้แต่ง

  • ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน -
  • เจนวิทย์ นวลแสง มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

รัฐประศาสนศาสตร์, หลักสูตร, บัณฑิตปริญญาตรี, เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, อีอีซี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ 2) ศึกษากลยุทธ์การผลิตบัณฑิตที่พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมต่อการทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  โดยเป็นการวิจัยรูปแบบผสมผสาน ที่นำวิธีการวิจัยเชิงสำรวจมาใช้ร่วมกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลจึงเป็นแบบสอบถาม ที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนิสิตปัจจุบัน จำนวน 260 ชุด และศิษย์เก่า จำนวน 380 ชุด แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คน ร่วมกับข้อมูลเอกสาร

          ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตประกอบด้วย สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทักษะการทำงานในหน้าที่ที่สำคัญคือ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะกระบวนการคิดคือ การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงบวก ด้านอุปนิสัยและบุคลิกภาพที่บัณฑิตควรมีคือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมนุษยสัมพันธ์ ทั้งนี้ สมรรถนะที่ควรพัฒนาคือ ทักษะการปฏิบัติงานจริง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง และความกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยความมั่นใจ   2) กลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างสมรรถนะดังกล่าวอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในบริบทของตลาดแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกคือ  กลยุทธ์การปรับตัวแบบบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยทักษะและประสบการณ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-07

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)