บทบาทของภาครัฐในการจัดการและแก้ไขปัญหาความหลากหลายทางเพศของชุมชนทางศาสนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง

  • papon budsayamarn -

คำสำคัญ:

บทบาทของภาครัฐ, ความหลากหลายทางเพศ, บทบาทของภาครัฐ, ความหลากหลายทางเพศ, พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

บทคัดย่อ

         บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการปัญหาความหลากหลายทางเพศของชุมชนทางศาสนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2) บทบาทของภาครัฐในการจัดการและแก้ไขปัญหาความหลากหลายทางเพศของชุมชนทางศาสนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3) ความเชื่อทางศาสนาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศของชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหาความหลากหลายทางเพศ และ (4) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทของภาครัฐในการจัดการปัญหาความหลากหลายทางเพศของชุมชนทางศาสนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) จากการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยนำเอาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐ แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศและศาสนา แนวคิดการจัดการความหลากหลาย แนวคิดและทฤษฎีความยุติธรรมในสังคม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน และแนวคิดชุมชนทางศาสนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นกรอบในการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนทางศาสนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ปิดและเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบททางศาสนาที่กดทับวิถีชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลายเพศ ทำให้ต้องซ่อนตัวตนและไม่กล้าเปิดเผย หรือร้องเรียนและแจ้งเบาะแสปัญหาที่เกิดขึ้นให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบ จึงทำให้หน่วยงานรัฐไม่สามารถดำเนินการได้โดยตรง ทำได้เพียงแค่การจัดกิจกรรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-03

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)