การพัฒนาสมรรถนะครูไทยโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • Weeranuch Jarawat -
  • ณรัฐ วัฒนพานิช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ชมสุภัค ครุฑกะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สุมิตรา เรืองพีระกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

การพัฒนาสมรรถนะ, สมรรถนะครูไทย, โรงเรียนนานาชาติ

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะครูไทยโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อสร้างแบบจำลองการพัฒนาสมรรถนะครูไทยโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อประเมินแบบจำลองการพัฒนาสมรรถนะครูไทยโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานคร ดำเนินการวิจัยใน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะครูไทยโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะครูและนำข้อมูลมาสังเคราะห์สมรรถนะนำไปสำรวจกับครูโรงเรียนนานาชาติในรุงเทพมหานครนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบจำลองการพัฒนาสมรรถนะครูไทยโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานคร เป็นการนำองค์ประกอบสมรรถนะที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาร่างแบบจำลองการพัฒนาสมรรถนะครูไทยโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 3 การประเมินแบบจำลองการพัฒนาสมรรถนะครูไทยโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานคร เป็นการประเมินโดยการนำร่างแบบจำลองการพัฒนาสมรรถนะครูไทยโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานคร ไปตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยการสนทนากลุ่ม จำนวน 9 คน

          ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะครูไทยโรงเรียนนานาชาติ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายในการทำงานโรงเรียนนานาชาติ 3) ด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาในการติดต่อประสานอย่างมีประสิทธิภาพ 4) ด้านภาวะผู้นำของครูโรงเรียนนานาชาติ  5) ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 6) ด้านการจัดการเรียนการสอนในบริบทโรงเรียนนานาชาติ 7) ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบสำหรับนักเรียนนานาชาติ 8) ด้านการพัฒนาตนเองสู่ครูคุณภาพ  2) การสร้างแบบจำลองการพัฒนาสมรรถนะครูไทยโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนำมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์องค์ประกอบ และร่างแบบจำลองการพัฒนาครูไทยโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการร่างแบบจำลองการพัฒนาสมรรถนะ  3) จัดทำเป็นแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาครูไทยฉบับสมบูรณ์ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า การตรวจสอบความเหมาะสมร่างแบบจำลองการพัฒนาสมรรถนะครูไทยโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34) เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบพบว่า แบบจำลองนี้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ( X = 3.80-5.00) การประเมินแบบจำลองการพัฒนาสมรรถนะครูไทยโรงเรียนนานาชาติใน กรุงเทพมหานคร จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยการสนทนากลุ่ม จำนวน 9 คน มีความเห็นว่าในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.67) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.73)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-19

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)