รูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • ณรงค์ กางถัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

เมืองแห่งการเรียนรู้, การพัฒนาผู้สูงอายุ, รูปแบบที่เหมาะสมในจังหวัดนนทบุรี

บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี 2. เพื่อศึกษารูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี และ 3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจาก ผู้ให้ข้อมูลหลัก เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้สูงอายุในพื้นที่ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและผู้นำชุมชน รวมทั้งสิ้น 25 คน วิเคราะห์ด้วยการตีความสร้างข้อสรุป ผลการศึกษาพบว่า

        1) กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบนั้นที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่สังคมฐานความรู้ที่ส่งผลให้เกิดการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยและสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์

        2) รูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีพบว่าควรส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในระบบ ภายนอกระบบ ตามหลักความเสมอภาค การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ กระบวนการเรียนรู้ ความหลากหลาย ความยืดหยุ่น การบูรณาการ การกระจายอำนาจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ เหมาะสมกับชุมชนและผู้เรียนและต้องไม่มีข้อจำกัดในการศึกษาของผู้เรียน สามารถเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้ และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนและสังคมได้

        3) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ควรกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุอย่างชัดเจน ควรพัฒนาพัฒนาหลักสูตร
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนานั้นควรมีการพัฒนาความเป็นเมืองรอบ ๆ จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และควรศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-19

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)