ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงเวลา พ.ศ. 2552-2561

ผู้แต่ง

  • พัฒนา สอดทรัพย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สมบูรณ์ สุขสำราญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • สุรพล ราชภัณฑารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศุภชัย ศุภผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

นโยบายด้านการท่องเที่ยว, การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน, ความร่วมมือ

บทคัดย่อ

         การวิจัยเป็นการศึกษาเรื่อง ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชนและชุมชน ในการดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงเวลา พ.ศ. 2552-2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชน ในการดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงเวลา พ.ศ. 2552-2561 (2) ปัญหาและอุปสรรคของความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชน ในการดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และ (3) แนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชน การดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นตัวแทนจากทางภาครัฐ เอกชนและชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมจากคำสัมภาษณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของคลิปวิดีโอ ข้อความการสัมภาษณ์จากสื่อ Social Media ที่เชื่อถือได้ รวมถึงผู้วิจัยได้ใช้คำถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) และเครื่องบันทึกเสียงแบบ MP3 ในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับลึกจากผู้ให้สัมภาษณ์และเพื่อความครบถ้วนของข้อมูล

          ผลการวิจัยพบว่า 1) เกิดองค์ความรู้ใหม่ในความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและชุมชน ซึ่งภาคเอกชนจะเป็นผู้นำในการดำเนินนโยบาย 2) ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในรูปแบบของความเฉื่อยในการดำเนินการภาครัฐ อันเกิดจากกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดของระบบราชการ 3) แนวทางในการพัฒนานั้น ครอบคลุมถึงการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแก่ชุมชนและการสร้างโครงสร้างขั้นพื้นฐานโดยรอบชุมชน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)