ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งของที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ผู้แต่ง

  • weerayut Thaiposri -
  • ทัศนีย์ ฆ้องงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คำสำคัญ:

ส่วนประสมทางการตลาด, คุณภาพในการให้บริการ, การตัดสินใจ

บทคัดย่อ

         งานวิจัยฉบับนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งของที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพในการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งของที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มาใช้บริการขนส่งของที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด และปัจจัยคุณภาพในการให้บริการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยยังพบว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางในการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งของที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ ปัจจัยคุณภาพในการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเป็นส่วนตัว ด้านการเข้าถึงการให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งของที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-02-21

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)