ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (2022): พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (2022): พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-11-20

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research article)