โมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการปรับตัวที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจซื้อมาขายไป (เทรดดิ้ง) ของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • บันลือ เครือโชติกุล นักวิจัยอิสระ
  • เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • วัชรพล บุษมงคล นักวิจัยอิสระ
  • พนธ์ พุทธานุกร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำสำคัญ:

ความสามารถในการปรับตัว, ความอยู่รอดของผู้ประกอบการ, ธุรกิจซื้อมาขายไป (เทรดดิ้ง)

บทคัดย่อ

         การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการปรับตัวที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจซื้อมาขายไป (เทรดดิ้ง) ของประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยอาศัยแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจซื้อมาขายไปที่จดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 251 ราย โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.626 และผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.91 สำหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) พบว่า (1) แบบจำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (c2 = 18.16, df = 16, c2/df = 1.13, P-value = 0.32, RMR = 0.160, GFI = 0.963, RMSEA = 0.045 และ CFI = 0.988) และ (2) อิทธิพลความสามารถในการปรับตัว มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจซื้อมาขายไป (เทรดดิ้ง) ของประเทศไทย มีค่าเท่ากับ 0.39 สรุปได้ว่า การที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อความสามารถในการปรับตัวในด้านการบริหารจัดการ  การบริหารเงินทุน  และการตลาดและการขาย จะช่วยให้ผู้ประกอบการอยู่รอดในธุรกิจซื้อมาขายไปได้และยังช่วยให้ธุรกิจมีผลดำเนินงานที่ดีขี้นได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-20

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)