การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง ปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง

  • ภูวณีย์ ทับมะลิผล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • ภาวัช รุจาฉันท์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, การจัดทำแผนพัฒนา

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้

        ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก
ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สรุปได้ดังนี้ ประชาชนไม่เข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาจึงมีประชาชนเข้าร่วมน้อย ระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนามีน้อย เมื่อเสนอปัญหาและความต้องการแล้วไม่ได้รับการตอบสนอง ความคิดเห็นของชุมชนไม่ไปในทิศทางเดียวกันทำให้การจัดทำแผนล่าช้า ข้อเสนอแนะ มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งวันเวลาในการออกประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาล่วงหน้า 1 อาทิตย์ เมื่อจัดทำแผนงาน/โครงการแล้วผู้นำต้องนำมาประชุมอีกครั้ง

นำแผนพัฒนาที่ได้ไปบูรณาการร่วมกับแผนชุมชนไม่ต้องทำใหม่ ให้จัดทำประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาในวันหยุดและตอนกลางคืน ในการจัดทำแผนพัฒนาต้องให้ความสำคัญกับประชาชนมากกว่าผู้นำ การกลั่นกรองแผนพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนส่วนรวมมากที่สุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-19

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)