คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้แต่ง

  • Kannikar Sansupa faculty of education, Ramkhamhaeng University
  • ภูริเดช พาหุยุทธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ผกาวรรณ นันทะเสน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เอื้อทิพย์ คงกระพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต, สาขาจิตวิทยา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2) ความต้องการผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างของบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 63 คน  โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบบเจาะจง และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean =4.53, S.D. =.148) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม (Mean = 4.74, S.D. =.351) และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Mean = 4.60, S.D. = .435) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  และผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามผลลัพธ์ของบัณฑิตสาขาจิตวิทยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean  = 4.46, S.D. = .060) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ(Mean = 4.53 S.D.= .497) โดยระดับมากที่สุด  2) ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการ พบว่า บัณฑิตควรมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และทฤษฎีและทักษะในการให้การปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-19

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)