การส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ด้านการรับบริการของสำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง

  • บัญชาการ แสนศิริลานนท์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • วิเชียร วิทยอุดม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • ถนอมชาติ ชำนิราชกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • เกษม มานะสาคร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำสำคัญ:

การส่งเสริมและสวัสดิการสังคม, การรับบริการ

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ด้านการรับบริการของสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ด้านการรับบริการของสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 397 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้

           ผลการวิจัย พบว่า 1) การส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ด้านการรับบริการของสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ และด้านระบบการให้บริการ น้อยที่สุด
2) ปัญหาและข้อเสนอแนะการส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ด้านการรับบริการของสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี นี้จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ด้านการรับบริการของสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี นับเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการ หน่วยงานที่จัดบริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาดีมีอัธยาศัยไมตรีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดเพื่อสร้างสรรค์การปฏิบัติงานร่วมกัน ใช้วาทศิลป์ในการพูดคุยกับประชาชนให้เกิดความสามัคคี บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้ให้บริการ และผู้ช่วยเหลือ มีการแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรมตามหลักนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความถูกต้องเป็นบรรทัดฐาน มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-19

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)