ปัจจัยความต้องการเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจทางหลวงกองกำกับการ 8

ผู้แต่ง

  • ทศพร สงค์ประเทศ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • ถนอมชาติ ชำนิราชกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • เกษม มานะสาคร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำสำคัญ:

ความต้องการเพิ่มความรู้การปฏิบัติงาน, ข้าราชการตำรวจ, ตำรวจทางหลวงกองกำกับการ 8

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยความต้องการเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจทางหลวงกองกำกับการ 8 (2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขความต้องการเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจทางหลวงกองกำกับการ 8 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการตำรวจทางหลวงกองกำกับการ 8 จำนวน 250 นาย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ สามารถสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้

   ผลการวิจัย พบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 179 นาย คิดเป็นร้อยละ 71.60 เป็นเพศหญิง จำนวน 71 นาย คิดเป็นร้อยละ 28.40  มีอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี จำนวน 150 นาย คิดเป็นร้อยละ 31.88 ส่วนใหญ่มีสมรสแล้ว จำนวน 160 นาย คิดเป็นร้อยละ 71.01
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 150 นาย คิดเป็นร้อย 55.07 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท จำนวน 150 นาย คิดเป็นร้อยละ 47.83 และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จำนวน 25 นาย คิดเป็นร้อยละ 36.23 ตามลำดับ (2) ปัจจัยความต้องการ
เพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจทางหลวงกองกำกับการ 8 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ รองลงมาได้แก่ ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความสำเร็จในการทำงานอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 3) ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจทางหลวงกองกำกับการ 8 ควรส่งเสริมแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทำงานเสมอ สามารถที่จะทำให้ผู้อื่นยอมรับในการทำงาน และสามารถทำงานให้เสร็จตามเวลา
ที่ผู้บังคับบัญชากำหนดตามเป้าหมาย และมีความเชื่อมั่นผลงานมีความถูกต้องแม่นยำและได้มาตรฐาน สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการทำงาน และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทำงานเสมอ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-19

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)