ประสิทธิผลการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนของกลุ่มงาน จราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขน

ผู้แต่ง

  • อภิภพ กิจพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • ถนอมชาติ ชำนิราชกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • เกษม มานะสาคร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำสำคัญ:

ประสิทธิผล, การบริหารจัดการ, ลดอุบัติเหตุทางถนน

บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนของกลุ่มงานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขน 2) เพื่อศึกษาแนวทางข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิผลการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนของกลุ่มงานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเขตบางเขน จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้

         ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 และเพศหญิง จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 อายุ 21 - 25 ปี จำนวน 150 คน มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 มีอาชีพรับจ้าง จำนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีอาชีพค้าขาย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลำดับ 2) การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยประสิทธิผลการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนของกลุ่มงานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (= 3.78) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปน้อยใน 3 อันดับแรกได้ ดังนี้ แผนและยุทธศาสตร์การป้องกันจราจร อยู่ในระดับมาก (= 3.80) รองลงมา คือ ด้านกำลังคน อยู่ในระดับมาก (= 3.79) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก (= 3.75) ตามลำดับ 3) แนวทางในการเพิ่มการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนของกลุ่มงานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ควรมีแนวทาง 1) การจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจรให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน ถือเป็นปัจจัยเอื้อที่จำเป็นหรือเกื้อกูลต่อในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลความปลอดภัยทางถนนและ 2) ด้านกำลังคนเข้าร่วมพิจารณาบุคลากรในหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนจะต้องมีจิตสำนึกในการสร้างภาพพจน์ของสถานีตำรวจและเสียสละในการปฏิบัติงานมีการจัดอบรมกฎจราจรและฝึกสอนการขับขี่อย่างปลอดภัย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-19

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)