การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการกรมศุลกากร

ผู้แต่ง

  • ปริญญวัฒน์ ทองน่วม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • สถิตย์ นิยมญาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คำสำคัญ:

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ผลสัมฤทธิ์, กรมศุลกากร

บทคัดย่อ

         การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการกรมศุลกากร (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการกรมศุลกากร และ (3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการกรมศุลกากร  รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ หัวหน้า รองหัวหน้า และผู้ปฏิบัติงาน กรมศุลกากร จำนวน 20 คน โดยทำการคัดเลือกแบบเจาะจง จากผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับเรื่องที่ศึกษานี้เป็นอย่างดี เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือแบบไม่เป็นทางการ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการพรรณนา

           ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการกรมศุลกากร มีการพัฒนาในด้าน มองภาพใหญ่และเข้าใจภารกิจขององค์การเป็นนวัตกรรมที่เน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมให้ความสำคัญกับการทำงานบูรณาการมีระบบนิเวศที่เหมาะสมและสอดรับกับบริบท และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (2) ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการกรมศุลกากรพบว่า เกิดขึ้นจากข้าราชการเอง ระบบการทำงาน โครงสร้าง และวัฒนธรรมแบบราชการ ผู้บริหาร  การจัดความรู้ ทรัพยากรในการดำเนินงาน และการจัดฝึกอบรมไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากร และ (3) แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการกรมศุลกากร พบว่า ต้องมีการสนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ มีการรวบรวมองค์ความรู้เป็นระบบ สร้างระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-02-12

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)