The โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • ประสูตร เหลืองสมานกูล นักวิจัยอิสระ
  • สุพิทักข์ โตเพ็ง นักวิจัยอิสระ
  • ชลดา ศรีสุวรรณ นักวิจัยอิสระ
  • สาวิทยฺ์ หลาบมาลา นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

พฤติกรรม การดื่มแอลกอฮอล์ นักเรียน

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยอาศัยแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2565 จำนวน 252 ราย โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.746 และผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.927 สำหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) พบว่า แบบจำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (c2= 99.28, df = 94, c2/df = 1.056, P-value = 0.082, RMR = 0.022, RMSEA = 0.048, GFI = 0.906, AGFI = 0.944 และ CFI = 0.985) และพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยการควบคุมตนเอง และปัจจัยการคล้องตามกลุ่มเพื่อน ร่วมกันทำนายพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรีได้ร้อยละ 79 โดยพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยการควบคุมตนเอง มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.29 และ 0.89 ขณะที่ปัจจัยสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกผ่านปัจจัยการคล้องตามเพื่อน และปัจจัยการควบคุมตนเอง ต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.67 และ 0.54 ส่วนปัจจัยการคล้องตามเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกผ่านปัจจัยการควบคุมตนเอง ต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.69 สรุปได้ว่า ตัวแปรต้นเหล่านี้สามารถอธิบายพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรีได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-19

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)