แนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงวัย ในพื้นที่ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • Nattapon Tangmongkoltham -
  • สัณฐาน ชยนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

บทบาท รูปแบบ แนวทาง ผู้สูงวัย สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาบทบาทและปัญหาในการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับแนวทางการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค้นหารูปแบบในการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประชากรที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 2) ประชากรที่ไม่ได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และ 3) ประชากรผู้สูงวัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 39 คน

          ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทและปัญหาในกาจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงวัย มีดังนี้ (1) ผู้สูงวัยส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพ เนื่องมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมรอบตัว (2) ผู้สูงวัยส่วนใหญ่อยากอยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัว โดยให้คนเหล่านั้นช่วยเหลือดูแลเอาอกเอาใจ (3) ผู้สูงวัยบางส่วนมีปัญหาสภาพจิตใจ รู้สึกเหงาท้อแท้ในสภาพร่างกายไม่สนใจสิ่งต่าง ๆรอบตัว (4) ผู้สูงวัยส่วนใหญ่อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หากมีเวลาว่าง และมีคนชวน (5) ผู้สูงวัยมีความต้องการสวัสดิการหรือหลักประกันรายได้หากไม่สามารถทำงานได้  2) แนวทางการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงวัย มีดังนี้ (1) ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งสมาชิกบางส่วนเป็นผู้สูงวัย โดยไม่ได้เน้นกลุ่มผู้สูงวัยโดยตรง (2) มีการจัดให้มีอาสาสมัครท้องถิ่นบริบาลให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ดูแลผู้สูงวัย (3) มีการประสานไปยังหน่วยงานระดับจังหวัด ตลอดจนมูลนิธิในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค การจัดหาที่พักหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยแก่ผู้สูงวัย (4) มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ (5) มีการจัดทัศนศึกษาดูงาน ที่ไม่ได้เน้นกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถไปศึกษาดูงานได้ (6) มีการประสานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และโรงพยาบาลในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพแก่ผู้สูงวัย 3) รูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงวัย ควรมีดังนี้ (1) ส่งเสริมจัดตั้งชมรมผู้สูงวัยโดยมีการสร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน (2) ควรมีการระดมปัญหาในการจัดบริการสวัสดิการสังคมโดยกำหนดความสำคัญและวิธีในการแก้ไขปัญหาที่พบ (3) ควรมีการฝึกอบรมและต่อยอดพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงวัยที่ว่างงาน (4) ควรมีการส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้และคำแนะนำการดูแลสุขภาพ โดยมีบริการรถรับส่งผู้สูงวัยที่เดินทางมาเองไม่ได้ (5) ควรส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยและประชาชนในพื้นที่ (6) ควรจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานแก่กลุ่มผู้สูงวัยโดยเฉพาะ (7) ควรจัดให้มีการเรียนการสอนให้ความรู้ผู้สูงวัยให้เท่าทันกับยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)