การถ่ายโอนธุรกิจครอบครัวสู่ทายาทอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผู้แต่ง

  • บันลือ เครือโชติกุล นักวิจัยอิสระ
  • ภาวัช รุจาฉันท์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • วัชรพล บุษมงคล นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

การถ่ายโอนธุรกิจครอบครัว, ทายาท, ยั่งยืน

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจครอบครัวสู่ทายาทอย่างมั่นคงและยั่งยืนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และผู้ให้ข้อมูลหลักคนต่อไปที่สามารถให้ข้อมูลในประเด็นเดียวกันได้อีกจำนวน 5 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling Technique) จนกระทั่งได้ข้อมูลถึงจุดอิ่มตัว (Data Saturation) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview)ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการถ่ายโอนธุรกิจครอบครัวสู่ทายาทอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 6ขั้นตอน ได้แก่ ระยะที่ 1 ก่อนการสืบทอดธุรกิจ ได้แก่ ขั้นที่ 1 ผู้นำ/ผู้ก่อตั้งเตรียมแผนการถ่ายโอนธุรกิจธุรกิจ ขั้นที่ 2 เตรียมและบ่มเพาะทายาท ขั้นที่ 3 การพัฒนาทายาท ระยะที่ 2 การเข้ามาเรียนรู้และทำงานในธุรกิจ ได้แก่ ขั้นที่ 4 ผู้สืบทอดเข้ามาเรียนรู้งานและทำงานในธุรกิจครอบครัว ระยะที่ 3 การถ่ายโอน/เปลี่ยนผ่านธุรกิจ ได้แก่ ขั้นที่ 5 เริ่มรับช่วงต่อการจัดการธุรกิจ ขั้นที่ 6 เข้ามามีบทบาทในการจัดการธุรกิจครอบครัวอย่างเต็มตัว

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)