ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2022): พฤษภาคม - มิถุนายน 2565

					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2022): พฤษภาคม - มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-13

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research article)