บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานในการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้แต่ง

  • Metawut Munipabha -
  • สุริยะ ประภายสาธก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

บทบาทของสมาชิก , สภาองค์การบริหารส่วนตำบล , การพัฒนาท้องถิ่น

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจในบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน การวิจัยเป็นแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จำนวน 373 คน เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า และเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าทีเทส ค่าเอฟเทส และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยด้านการเป็นตัวแทนของประชาชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการควบคุมการบริหารงาน และด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ การทดสอบสมมติฐานพบว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน 2) ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ เนื่องจากไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-20

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)