แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเรือนจำ จังหวัดระนอง

ผู้แต่ง

  • siwapong sayumporn -
  • จักรวาล สุขไมตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • กีรติวรรณ กัลยาณมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การพัฒนา, คุณภาพชีวิต, ผู้ต้องขัง

บทคัดย่อ

         บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเรือนจำ จังหวัดระนอง  2) นำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเรือนจำ จังหวัดระนอง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 17 ท่าน โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

          ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีดังนี้  ด้านร่างกาย ส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขังสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างแออัด  ด้านจิตใจ  ผู้ต้องขังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับคดีความที่ยังไม่ตัดสิน และผู้ต้องขังใหม่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำได้ยาก ด้านด้านฝึกทักษะอาชีพ ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ อุปกรณ์เทคโนโลยีไม่ทันสมัย หลักสูตรฝึกอบรมไม่ต่อเนื่อง  ทั้ง 3 ด้าน ผู้ต้องขังมีสภาพความเป็นอยู่แออัด ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำได้ยากและขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญฝึกอบรมรวมทั้งเทคโนโลยีไม่ทันสมัย 2) นำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดระนอง พบว่า ทั้ง 3 ด้าน ควรพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ได้มาตรฐานจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ต้องขัง  และเพิ่มเติมหลักสูตรแก้ไขฟื้นฟู จัดกิจกรรมให้ผู้ต้องขังมีการแสดงออกมากขึ้นและจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทุกด้านเข้าถึงง่าย รวมทั้งมีการฝึกอาชีพที่ต่อยอดจากอาชีพเดิมให้มีการพัฒนาที่ทันสมัยกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ทันสมัยต่อเนื่อง โดยประสานขอความร่วมมือองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างอาคาร อุปกรณ์ และสถานที่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-20

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)