วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ต้องขังหญิงกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด

ผู้แต่ง

  • Trynh Phoraksa Freelance Researcher

คำสำคัญ:

ผู้ต้องขังหญิง, ยาเสพติด, การกระทำผิดซ้ำ, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำ

บทคัดย่อ

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของการก่ออาชญากรรมของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด รวมถึงสร้างแนวทางในการป้องกันการกระทำผิดของผู้ต้องขังหญิง โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อคัดกรองกรณีศึกษา และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กรณีศึกษา จำนวน 7 ราย คัดเลือกกรณีศึกษาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ต้องขังหญิงที่กระท้าผิดซ้ำในคดียาเสพติดที่ถูกจำคุกที่ทัณฑสถานหญิงกลาง และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลจากการวิจัย พบว่า มูลเหตุจูงใจที่ส่งผลให้ผู้หญิงที่กระทำผิดซ้ำคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ประกอบด้วย 8 มูลเหตุ ประกอบไปด้วย ครอบครัว กลุ่มเพื่อน สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา สภาพสังคม การติดยาเสพติด การบำบัด และสภาพจิตใจ ซึ่งมูลเหตุจูงใจเหล่านี้นำไปสู่การเสนอแนวทางในการป้องกันการกระทำผิดของเด็ก เยาวชนและผู้หญิงอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-13

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)