บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้สูงอายุในตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ผู้แต่ง

  • poonsak plangsorn -
  • จักรวาล สุขไมตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • กีรติวรรณ กัลยาณมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

บทบาท, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

          บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้สูงอายุในตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้สูงอายุในตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 17 ท่าน โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

          ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้สูงอายุในตำบลบางนอน มี 4 ด้าน คือ (1) ด้านสาธารณสุข ผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน (2) ด้านกิจกรรม ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมตามที่เทศบาลได้จัดให้ไม่มาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิค19   (3) ด้านการรับประโยชน์ ผู้สูงอายุในพื้นที่ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นความจริง  เช่น  เรื่องรายได้-รายจ่าย  (4) ด้านการประเมินผล  ไม่มีการประเมินผลอย่างจริงจัง สำหรับข้อเสนอแนะบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้สูงอายุในตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ทั้ง 4 ด้าน มีข้อเสนอแนะ ให้มีหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุให้เพียงพอ และลงพื้นที่พบผู้สูงอายุให้มากขึ้น รวมทั้งให้มีแพทย์พยาบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนอนตลอดเวลา นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมโดยแบ่งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มย่อยและจัดกิจกรรมที่หลากหลายสร้างสรรค์ พร้อมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ให้สม่ำเสมอครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และควรมีการประเมินผลประจำปี เพื่อนำผลจากการประเมิน มาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-20

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)