การพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความเป็นเลิศกีฬาอาชีพของไทย และอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศ

ผู้แต่ง

  • ศักดิ์ชัย ธิตะจารี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • สัณฐาน ชยนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • เพชรา จารุสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การพัฒนาการกีฬา, ยุทธศาสตร์ชาติ, ความเป็นเลิศกีฬาอาชีพ

บทคัดย่อ

             การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความเป็นเลิศกีฬาอาชีพของไทย และอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศ” วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.เพื่อศึกษาบริบทต่อการพัฒนาแผนการกีฬาแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเป็นเลิศกีฬาอาชีพของไทยและอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศ ของการนำนโยบายแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6(พ.ศ. 2560 – 2564)ไปปฏิบัติ 2.วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและปัญหาอุปสรรคการพัฒนาแผนการกีฬาแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเป็นเลิศกีฬาอาชีพของไทยและอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศและ3.เพื่อศึกษาการพัฒนาแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเป็นเลิศกีฬาอาชีพของไทยและอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)สัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 35 คน วิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) รูปแบบเชิงบรรยาย ได้ผลการศึกษา ดังนี้

           1.เพื่อศึกษาบริบทต่อการพัฒนาแผนการกีฬาแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเป็นเลิศกีฬาอาชีพของไทยและอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศของการนำนโยบายแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปปฏิบัติ ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมยังขาดความสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องยุทธศาสตร์ชาติมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างชัดเจนเพื่อให้นักกีฬามีประสิทธิภาพและมีความเป็นเลิศทางกีฬาและกีฬาอาชีพ

          2.วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และปัญหาอุปสรรคการพัฒนาแผนการกีฬาแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพของไทยและอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศ ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมยังขาดความสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง แผนรองรับนักกีฬาอาชีพไม่เพียงพอ ควรมีการอบรมให้ความรู้ผู้ฝึกสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ฝึกสอน

          3.เพื่อศึกษาการพัฒนาแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความเป็นเลิศกีฬาอาชีพของไทย และอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศ ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาควรพัฒนาการกีฬาให้เป็นมืออาชีพ แผนพัฒนาการกีฬาต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลกที่มีผลต่อการพัฒนา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-21

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)