โมเดลสมการโครงสร้างการสื่อสารทางการท่องเที่ยว และการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง

  • กวีพนธ์ ระเบียบนาวีนุรักษ์ นักวิจัยอิสระ
  • นฤพล มีกล่ำ นักวิจัยอิสระ
  • ณิธิกร บัวขม นักวิจัยอิสระ
  • ศิริพร กาฬกาญจน์ นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

การจัดการชุมชุน, การสื่อสารทางการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บทคัดย่อ

         การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างการสื่อสารทางการท่องเที่ยว และการจัดการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำ ชุมชนบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวน 180 ตัวอย่าง โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างตัวอย่างแบบสะดวก ได้ค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.742 และผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.879 ผลงานวิจัยพบว่า (1) โมเดลสมการโครงสร้างที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ c2 = 45.362, df = 36, c2/df =1.260, P-value = 0.263, RMR = 0.013, GFI = 0.954, RMSEA = 0.027 และ CFI = 0.967 แสดงให้เห็นว่า ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และ (2) ตัวแปรแฝงการจัดการท่องเที่ยว และการสื่อสารทางการตลาดท่องเที่ยว มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.83 และ 0.70 ตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)