ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): มีนาคม-เมษายน

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): มีนาคม-เมษายน
เผยแพร่แล้ว: 2023-04-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research article)

บทความวิชาการ (Academic Articles)