แนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้แต่ง

  • nattharin choomak -

คำสำคัญ:

การพัฒนาองค์การ , คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ , สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บทคัดย่อ

        บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ต่อการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่อความสำเร็จของการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 768 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 270 คน โดยคำนวณจากสูตรของเครจซี่และมอร์แกน การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ใช้ t-test และใช้ F – test โดยวิธีวิเคราะห์ One way ANOVA และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

           ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ต่อการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ โดยรวม อยู่ในระดับสูง (2) การเปรียบเทียบระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมีระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศแตกต่างกัน (3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คือ ผู้นำองค์การควรเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่และควรยึดมั่นในหลักการหรือระบบคุณธรรมมากกว่ายึดมั่นในตัวบุคคลหรือระบบอุปถัมภ์ รองลงมา คือ ควรเปิดอัตราตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษให้เหมาะสมกับบุคลากร เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินควรมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และนำข้อมูลเหล่านั้นเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อมีข้อสั่งการแก้ไขปัญหานั้นต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-05

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)