ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่ง

  • จีรนันท์ ปานคง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • อรวรรณ อินสตูล นักวิชาการอิสระ

คำสำคัญ:

การถ่ายโอน, ศักยภาพองค์กร, ภารกิจสาธารณสุข

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษา 1.ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุข 2. ความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุข ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้รับผิดงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลจำนวน 5 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลคลองปราบ เทศบาลตำบลควนศรี เทศบาลตำบลท่าชี เทศบาลตำบลพรุพี และเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ หัวหน้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 17 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความสร้างข้อสรุป ผลการศึกษาพบว่า

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ภารกิจการดำเนินงานต้องกำหนดให้สอดคล้องกับพื้นที่ ด้านบุคคล ต้องสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้เข้าใจถึงนโยบาย
        ความจำเป็นในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การวางแผนกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ    ความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ต้องมีนโยบายที่มีความชัดเจนและขับเคลื่อนนโยบายต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนทรัพยากร ซึ่งต้องทำความเข้าใจนโยบายต่าง ๆ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจนโยบายของผู้บริหารในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความสำเร็จ การศึกษาความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ต้องเริ่มจากการปรับแผนการจัดกรอบอัตรากำลัง 3 ปี มีกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างโปร่งใส การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการสำคัญต่าง ๆ ที่จะรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ซึ่งองค์กรต้องได้รับประโยชน์จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอย่างเต็มความสามารถข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุข ควรมีการปรับโครงการอัตรากำลัง การกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจน การกำหนดตำแหน่งบุคลากรที่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ การกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และต้องกำหนดภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อดึงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-08

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)