ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงบประมาณ

ผู้แต่ง

  • นรินทร บุณยเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • นัทนิชา โชติพิทยานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่ส่งผล, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, สำนักงบประมาณ

บทคัดย่อ

          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงบประมาณ โดยการวิจัยให้มีแนวทางการดำเนินการตามภาคของรัฐให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็น โดยสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณประจำปีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดสรรออกมาในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน กิจการที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงบประมาณ ให้ความสำคัญในประสิทธิภาพของงานของข้าราชการ โดยเสนอกรอบแนวคิดให้ข้าราชการสำนักงบประมาณมีส่วนร่วมด้านปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปริมาณงาน 2) ด้านคุณภาพงาน 3) ด้านมุ่งเน้นเวลาที่งานสำเร็จทันการณ์ และ 4) ด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-29

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)