การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้แต่ง

  • kanjana puempoon -ku.th
  • ศรีรัฐ โกวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

บทคัดย่อ

        บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้วิจัยได้เก็บรวมรวบข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 305 คน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (LSD) และสัมประสิทธิ์สหพันธ์ตามแบบของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรให้ความเห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.23 และ S.D. = .65) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ  สถานภาพ  อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามแตกต่างกันยกเว้นระดับการศึกษา ทั้งนี้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในทิศทางตามกันน้อย (r = .169) นอกจากนี้ความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในทิศทางตามกันน้อย (r =.378)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-28

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)