การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาธรรมาภิบาลการจัดการหาบเร่แผงลอยริมบาทวิถีพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ยศฐา ศรีปัญญาวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • เมฆินทร์ เมธาวิกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ธรรมาภิบาล, การจัดการหาบเร่ริมแผงลอยริมบาทวิถี, ปากคลองตลาด

บทคัดย่อ

        บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงสภาพปัจจุบันธรรมาภิบาลและการบริหารการจัดการหาบเร่แผงลอยรวมถึงปัญปัญหาและอุปสรรคในการจัดการหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพฯ (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านธรรมาภิบาลและการ  บริหารการจัดการ หาบเร่แผงลอยแบบสร้างสรรค์ในพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพฯ (3) เพื่อศึกษารูปแบบในการจัดการทางด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการหาบเร่แผลอยในพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบเชิงลึก โดยใช้เอกสารในการสัมภาษณ์และใช้แอพพลีเคชั่นไลน์ (Line) โดยการการอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการเขตพระนคร,หัวหน้าฝ่ายเทศกิจและเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนคร,พ่อค้าแม่ค้า,ผู้ประกอบการ,ประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 26 คน ผลการวิจัยพบว่าในแง่ของการที่นำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการจัดการหาบเร่แผงลอยริมบาทวิถีพื้นที่ปากคลองตลาดถือว่าประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีการปฏิบัติจริงทั้ง พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ประชาชน แม้ว่าผู้ค้าจะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยก็ตามแม้มีปัญหาอุปสรรคแต่เจ้าหน้าที่และผู้ค้าก็สามารถพูดคุยได้ดีและผู้ค้าและผู้ประกอบการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เทศกิจ และผู้ค้าต้องเคารพกฎเกณฑ์ของทางภาครัฐและทางผู้บริหารของกรุงเทพฯ และทางเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมจึงจะทำให้การจัดระเบียบเป็นไปด้วยความระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของการนำเอาธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการจัดการหาบเร่แผงลอยริมบาทวิถีพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-08

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)