ปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง

  • ดวงกมล สุรพิพิธ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ผกามาศ ชัยรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่ส่งเสริม, ศักยภาพ, เส้นทางการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, จังหวัดเพชรบูรณ์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนําเสนอในเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษาด้านปัจจัยที่จะส่งผลต่อการส่งเสริมด้านศักยภาพเพื่อจัดทำแนวทางเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดเพชรบูรณ์ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดด้านการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว จึงมีข้อเสนอเชิงนโบยายเพื่อส่งเสริมศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหัวใจหลัก ประกอบด้วยปัจจัย 9 ประการ ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านการจัดจําหน่าย (Place) 4) ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 5) ด้านบุคคล (People) 6) ด้านกายภาพ (Physical Evidence)  7) ด้านกระบวนการ (Process) 8) ด้านความร่วมมือทางธุรกิจ (Partnership) และ 9) ด้านความเข้าใจ (Perception) เพื่อให้สามารถสังเคราะห์จากปัจจัยของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว แสดงศักยภาพเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เพื่อสามารถสร้างเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-29

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)