การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากลักษณะและความหมายของภาพพิมพ์ไม้ตรุษจีนแบบหยางเจียปู้

ผู้แต่ง

  • เฉิน เจากัว มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พงศ์เดช ไชยคุตร มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาทางประวัติศาสตร์และคุณลักษณะทางนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมของภาพพิมพ์ไม้ตรุษจีนแบบหยางเจียปู้ วิเคราะห์ลักษณะทางศิลปะของภาพพิมพ์ไม้ตรุษจีนแบบหยางเจียปู้กลั่นกรองภาษาและสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของภาพออกจากภาพเหล่านั้นสำรวจการออกแบบที่สร้างสรรค์ของรูปภาพปีใหม่แบบดั้งเดิมในบริบทร่วมสมัย และสำรวจความสำคัญและความจำเป็นของการแปลงมูลค่าร่วมสมัยของภาพพิมพ์ไม้ตรุษจีนแบบหยางเจียปู้ โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาได้เป็น 2 ขั้นตอนหลักคือ

ส่วนแรกคือการวิเคราะห์วรรณกรรม นักวิจัยจะทำงานในส่วนนี้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมและมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ภาพพิมพ์ไม้ตรุษจีนแบบหยางเจียปู้ยังคงอยู่ ตลอดจนค่านิยมที่แสดงโดยภาพพิมพ์ตรุษจีนแบบดั้งเดิม เป็นต้น ขั้นตอนที่สอง รวบรวมภาพถ่ายของภาพพิมพ์ตรุษจีนจากพิพิธภัณฑ์ภาพพิมพ์ตรุษจีนและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ขั้นตอนสุดท้าย ใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ในการออกแบบเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางศิลปะและความหมายของภาพพิมพ์ตรุษจีนจากข้อมูลที่ได้รวบรวม ส่วนที่สองคือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จากผลการวิเคราะห์ในส่วนที่แล้ว ทำการสรุปและจำแนกลักษณะการสร้างแบบจำลองทางศิลปะของภาพพิมพ์ตรุษจีนแบบดั้งเดิม โดยผสมผสานกับจิตวิญญาณแห่งกาลเวลาและสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อสร้างผลงานยุคใหม่ของภาพพิมพ์ปีใหม่

สิ่งที่ได้รับจากการวิจัยคือได้รับระบบความรู้ใหม่เกี่ยวกับภาษาทัศนศิลป์ของภาพพิมพ์ไม้ตรุษจีนแบบ หยางเจียปู้ ได้รับความรู้ด้านการแทรกแซงและการผสมผสานภาพพิมพ์ไม้ตรุษจีนแบบหยางเจียปู้แบบดั้งเดิม ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัย เพื่อให้แนวทางในการอ้างอิงสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-20

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)