นวัตกรรมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • รัชนีวรรณ สุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ภัสรา สิริกมลศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

นวัตกรรมทางการตลาด การตัดสินใจ การซื้อสินค้าออนไลน์

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ได้แก่ การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บริโภคในตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเป็นเพศหญิง อายุ 21– 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001–20,000 บาท  2) นวัตกรรมทางการตลาดของผู้บริโภคตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณารายด้าน ด้านนวัตกรรมบริการ นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  3) การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน พิจารณารายด้าน ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  4) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อไม่แตกต่างกัน 5) นวัตกรรมการบริการที่ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์โดยภาพรวม ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อไม่แตกต่างกัน 6) นวัตกรรมกระบวนการที่ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์โดยภาพรวม ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อไม่แตกต่างกัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-04

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)