การพัฒนาสื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวงย้อนยุค

ผู้แต่ง

  • เยาวเรศ กาฬภักดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • วิรัช กาฬภักดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • สุกัญญา หนองกาวี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คำสำคัญ:

การพัฒนา, ออกกำลังกาย, รำวงย้อนยุค

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาสื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวงย้อนยุค 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวงย้อนยุคที่พัฒนาขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นสมาชิกชมรมรำวงย้อนยุค หมู่บ้านสวรรค์ร่มรื่น ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวงย้อนยุค และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

         ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวงย้อนยุคที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ฉากพื้นหลัง Quick Response Code สำหรับการแสดงผลเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม และรายชื่อเพลงต่างๆ เมื่อคลิกเลือกที่รายชื่อเพลงจะปรากฏวีดีโอท่ารำตามจังหวะเพลง โดยสื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวงย้อนยุคสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น  และรองรับการแสดงผลทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สามารถนำไปใช้ส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบรำวงย้อนยุคได้จริงอย่างสะดวก โดยไม่มีข้อจำกันเรื่องเวลา และสถานที่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้สื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวงย้อนยุค มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.61 อยู่ในระดับมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)