แบบจำลองภาพลักษณ์ของนักการเมือง และความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • ณิชานาฎ บรรจงจิตร นักวิจัยอิสระ
  • อาณดา วณิชทักษ์ นักวิจัยอิสระ
  • พรพงษ์ ปอประพันธ์ นักวิจัยอิสระ
  • กาญจนารถ แก้วทิพย์ นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

ภาพลักษณ์ของนักการเมือง, ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง, พฤติกรรมการเลือกตั้ง

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบแบบจำลองภาพลักษณ์ของนักการเมือง และความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของภาพลักษณ์ของนักการเมือง และความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 160 ตัวอย่าง โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ได้ค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.872 และผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.918 ผลการศึกษาพบว่า (1) แบบจำลองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ c2 = 50.347, df= 42, c2/df= 1.199, P-value = 0.176, RMR = 0.029, GFI = 0.989, RMSEA = 0.035 และ CFI = 0.922 แสดงให้เห็นว่า ค่าสถิติความสอดคล้องของแบบจำลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และ (2) ตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มากที่สุดคือ ภาพลักษณ์ของนักการเมือง รองลงมาคือ ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.466 และ 0.379 ตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-03

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)