ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2023): พฤษภาคม-มิถุนายน

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2023): พฤษภาคม-มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2023-07-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research article)