การรับรู้และการยอมรับเทคโนโลยีต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ผู้แต่ง

  • ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ นักวิจัยอิสระ
  • เธียรวิชญ์ วิเศษสังข์ นักวิจัยอิสระ
  • รชาเศรษฐ์ ศิระวรญาพัฒน์ นักวิจัยอิสระ
  • ปาณิสรา สืบไชยวัง นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

การรับรู้, การยอมรับเทคโนโลยี, เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้เทคโนโลยี ระดับการยอมรับเทคโนโลยี และระดับการเตรียมความพร้อมในการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และเพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จำแนกตามการรับรู้เทคโนโลยีและการยอมรับเทคโนโลยี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยอาศัยแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตาสหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จำนวน 385 ราย โดยอาศัยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.872 และผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.939 สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และการวิเคราะความแปรปรวนทางเดียว

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้เทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.250, S.D. = 0.470) มีการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก ( = 3.976, S.D. = 0.497) และมีการเตรียมความพร้อมในการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อยู่ในระดับมาก (  = 4.118, S.D. = 0.475) สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้เทคโนโลยี ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง แตกต่างกัน ณ นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง แตกต่างกัน ณ นัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-03

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)