การบริหารจัดการการค้าข้างทางปากคลองตลาดตามนโยบาย กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ยศฐา ศรีปัญญาวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • เมฆินทร์ เมธาวิกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ประสิทธิผลนโยบาย , การบริหารจัดการการค้าข้างทาง , การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บทคัดย่อ

         บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันในการบริหารจัดการการค้าของปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 2) ศึกษานโยบายการบริหารจัดการการค้าข้างทางของปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 3) เพื่อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคการแก้ไขสถานการณ์การประกอบอาชีพของผู้ค้าข้างทางปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพฯ พร้อมทั้งนโยบายหรือมาตรการในการบริหารจัดการการค้าข้างทางปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพฯ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแนวคำถามในการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์อ่านผล ตีความ และหาข้อสรุป ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจเป็นบทสะท้อนถึงชีวิตการซื้อขายข้างทางสินค้าในรูปแบบดั้งเดิมสินค้าที่ขายแสดงออกทางวัฒนธรรม และวิถีสังคมเมืองของเศรษฐกิจนอกระบบเป็นตัวขับเคลื่อนให้มีการกระจายไปในแหล่งชุมชนสู่อาชีพการค้าข้างทางในปัจจุบัน 2) การบริหารจัดการการค้าข้างทางของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนโยบายแผนปฏิบัติงานพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ที่มีความชัดเจนครอบคลุมต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แต่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งยังไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จากหลายปัจจัย 3) ข้อเสนอแนะโดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ การประสานงานร่วมมือจากผู้ค้าและประชาชน พร้อมทั้งการจัดหาพื้นที่ขาย ซึ่งวิธีนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการค้าข้างให้สอดคล้องกับสภาพที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันได้อย่างถาวรต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-04

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)