การพัฒนาทุนมนุษย์และความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้ประกอบการสินค้า OTOP จังหวัดราชบุรี

ผู้แต่ง

  • ปาณิสรา สืบไชยวัง นักวิจัยอิสระ
  • ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ นักวิจัยอิสระ
  • รชาเศรษฐ์ ศิระวรญาพัฒน์ นักวิจัยอิสระ
  • เธียรวิชญ์ วิเศษสังข์ นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

การพัฒนาทุนมนุษย์, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ผู้ประกอบการสินค้า OTOP

บทคัดย่อ

       การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ และความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้ประกอบการสินค้า OTOP จังหวัดราชบุรี และ 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้ประกอบการสินค้า OTOP จังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในเขตจังหวัดราชบุรี จำนวน 308 ราย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบบสะดวก ค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.814 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.924 สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

       ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้ประกอบการสินค้า OTOP อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.114, S.D. = 0.437) และพบว่า มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน อยู่ในระดับมาก (  = 4.029, S.D. = 0.356) ผลวิเคราะห์การพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้ประกอบการสินค้า OTOP พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ ด้านการมุ่งการเรียนรู้ขององค์กร และด้านขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านการมุ่งการเรียนรู้ขององค์กร ด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และด้านขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านคุณภาพ ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ขณะที่ด้านการมุ่งการเรียนรู้ขององค์กร และด้านขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านนวัตกรรม ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และพบว่า ด้านการเรียนรู้ของบุคคล และด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการตอบสนองลูกค้า ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-03

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)