ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงบประมาณ

ผู้แต่ง

  • นรินทร บุณยเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • นัทนิชา โชติพิทยานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยค้ำจุน, ประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน, สำนักงบประมาณ

บทคัดย่อ

         การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงบประมาณ และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงบประมาณ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้าราชการในสำนักงบประมาณ จำนวน 293 คน และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงบประมาณ ส่วนปัจจัยค้ำจุน ได้แก่ นโยบายการบริหารงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงบประมาณ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)