ภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้แต่ง

  • รุจิรัตน์ จันทะคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • นัทนิชา โชติพิทยานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ภาวะหมดไฟในการทำงาน, สภาพแวดล้อมในการทำงาน, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บทคัดย่อ

         การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสภาพแวดล้อมในการทำงาน และระดับภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2) เปรียบเทียบระดับภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และภาระครอบครัว และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 265 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา t-test One-Way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในการวิเคราะห์ข้อมูล

          ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพแวดล้อมในการทำงาน ในภาพรวมมีความเหมาะสมต่อการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.64) 2) ภาวะหมดไฟในการทำงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.42) 3) ปัจจัยด้านอายุ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และภาระครอบครัวที่แตกต่างกัน มีภาวะหมดไฟในการทำงานในภาพรวมแตกต่างกัน (sig. = .001 .001 และ .013 ตามลำดับ) และ 4) สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในการทำงานในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = -.54) ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อลดการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-11-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)