การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเยียวยาในโรงพยาบาล ต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • เธียรวิชญ์ วิเศษสังข์ นักวิจัยอิสระ
  • ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ นักวิจัยอิสระ
  • รชาเศรษฐ์ ศิระวรญาพัฒน์ นักวิจัยอิสระ
  • ปาณิสรา สืบไชยวัง นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเยียวยา, คุณภาพการให้บริการ, โรงพยาบาล

บทคัดย่อ

         การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเยียวยาในโรงพยาบาล และคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเยียวยาในโรงพยาบาลที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง จำนวน 400 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.927 และผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.878 สถิตที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเยียวยาในโรงพยาบาล อยู่ในระดับมาก (  = 3.675, S.D. = 0.400) และพบว่า คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก (  = 3.710, S.D. = 0.360) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเยียวยา ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม และด้านสภาพแวดล้อมทางจิตใจ มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือได้ และด้านความมั่นใจ ณ ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนอง และด้านการเอาใจใส่ ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (X2) มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านสิ่งที่จับต้องได้ ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-03

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)