กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในท้องถิ่นไทย

ผู้แต่ง

  • แสงเทียน สุนันตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

วัฒนธรรมทางการเมือง, กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง, การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในท้องถิ่นไทย

บทคัดย่อ

         การศึกษากระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในท้องถิ่นไทย ประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) แนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น ที่มีความประพฤติ ความคิด ความเชื่อและทัศนคติที่รวมกันเป็นแบบแผนของชีวิตและค่านิยมร่วมกันของบุคคลในสังคมที่เกี่ยวกับการเมืองและยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  2) การศึกษาผ่านแนวคิดกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง ที่เป็นการอบรมสั่งสอน สืบต่อ ถ่ายทอด การศึกษา การเรียนรู้ และพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นกระบวนการที่บุคคลเรียนรู้และฝึกฝนด้านการเมือง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการเมืองของตน โดยที่บุคคลจะมีความสัมพันธ์กับระบบการเมือง วัฒนธรรม จนกลายเป็นความสัมพันธ์กับระบบการเมือง วัฒนธรรมขัดเกลาทางสังคมให้เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตในสังคมนั้น และ 3) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในท้องถิ่นไทยผ่านกระบวนการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นกระบวนการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการปลูกฝังบ่มเพาะการมีวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านกระบวนการศึกษานอกระบบ  โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่นอกระบบการศึกษาตระหนักในคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยจนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติแทนความเชื่อดั้งเดิม ซึ่งสามารถกระทำได้โดยการจัดตั้งโครงการรณรงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นไทยได้อย่างยั่งยืน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-01-01

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)