ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 (2023): พฤศจิกายน - ธันวาคม

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 (2023): พฤศจิกายน - ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2024-01-01

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research article)