การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร

ผู้แต่ง

  • เยาวเรศ กาฬภักดี คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • วิรัช กาฬภักดี คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • อภิสิทธิ์ ดูยอดรัมย์ คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คำสำคัญ:

ระบบสารสนเทศ , การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, เครื่องจักรกลการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหาร และบุคลากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มเชียงเส็ง นครสวรรค์ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร และแบบประเมินประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรที่พัฒนาขึ้น สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานก่อนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทานภายในการผลิต และการจัดการห่วงโซ่อุปทานในการจัดส่งสินค้า และสามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าวมาเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผน      การดำเนินงาน การตัดสินใจ และการควบคุมได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ช่วยให้ลดระยะเวลา กำลังคน และทรัพยากรในการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.82 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-01-01

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)