ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของนักลงทุนไทย

ผู้แต่ง

  • วัชราภรณ์ ทิพย์ราพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • ปฐมพงค์ กุกแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คำสำคัญ:

การตัดสินใจลงทุน, เงินดิจิทัล, นักลงทุน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของนักลงทุนไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักลงทุนไทยที่ลงทุนกับหลักทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น 2 ขั้นตอน คือ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตาเพื่อแบ่งสัดส่วนตามภูมิภาค จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.70 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของนักลงทุนไทย พบว่า ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของนักลงทุนไทย โดยตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของนักลงทุนไทย ได้ร้อยละ 47.70 ซึ่งพิจารณาจากค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.477 โดยผู้ให้บริการหลักทรัพย์ที่สามารถนำผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสำหรับพัฒนากลยุทธ์การให้บริการด้านการลงทุน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของนักลงทุนไทยตามผลกระทบจากปัจจัยหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการลงทุน และเพิ่มจำนวนนักลงทุนไทยในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในอนาคต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-01-01

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)