การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ผู้แต่ง

  • อุรุชา เฉลิมวุฒิกุล นักวิจัยอิสระ
  • สรัญญา สุทธิวรพงศ์ศรี นักวิจัยอิสระ
  • สุวรรณี จริยะพร นักวิจัยอิสระ
  • ธณกร มณีโชติ นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

การพัฒนาทุนมนุษย์, คุณภาพการบริการ, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวังในบริการ การพัฒนาทุนมนุษย์ และคุณภาพการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการที่พักของโรมแรมในเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 225 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.823 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ผลวิจัยพบว่า 1) ความคาดหวังในบริการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.347, S.D. = 0.641) การพัฒนาทุนมนุษย์ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.658, S.D. = 0.781) และคุณภาพการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก (  = 3.568, S.D. = 0.648) 2) ค่าดัชนีความสอดคล้อง Chi-square = 104.31, /df =1.511, p-value = 0.083, GFI = 0.987, AGFI = 0.974, RMR = 0.036, RMSEA = 0.028 และ CFI = 0.975 มีความเหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตคือ ผู้ประกอบการควรส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านภาษา โดยการให้ความรู้ ศึกษาดูงาน ให้การศึกษาต่อเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และควรปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยเน้นการเอาใจใส่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-11-06

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)